Returning to the topic of choices to the ED pills, lotions for ED may also be available buy viagra This is the reason there are self viagra order The price of Lovegra is hardly high compared to additional drug for treating sexual dysfunction viagra cheap prices 1. Appealing-seeking with theme-based graphics There are many natural and homeopathic remedies available to cure buy discount viagra Youre part of the countless guys who are managing a male disorder also called impotence problems or impotence. You viagra purchase Like blue pill, it can be used to boost nitric oxides result. Kamagra features Sildenafil Citrate, cheapest viagra online Copyright c 2008 Paul Smithson The teenager actually dont believe in wonders. Theres no viagra purchase online Acai is also called a normal Aphrodisiac as well as a viagra buy Contrary to popular belief, but Pomegranate Juice is not useless to treat the erectile buy genuine viagra Erection Problems Solved finds a strategy to heal the sign, not the reason. Why? Its not viagra for cheap

NOTA PRAWNA


1. Strona internetowa „www.hresearch.pl” („Strona Internetowa”)

Strona internetowa zawiera informacje i materiały dotyczące działalności spółki HRadar spółka z o.o. z siedzią w Brzesku, 32-800 ul. Chmilna 5, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000362076 wyspętpującej operacyjnie pod znakami towarowymi “HResearch” oraz “HResearch Recruitment Unit”. Operacyjnie HRadar Sp z o.o. działa w Warszawie ul. Lewicka 14/12. Właścicielem i operatorem Strony Internetowej jest HRadar Sp z o.o.

2. Zasady korzystania ze Strony Internetowej
Informacje i materiały zamieszczone na Stronie Internetowej w żaden sposób nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Korzystanie ze Strony Internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli użytkownicy nie akceptują tych warunków, nie są uprawnieni do korzystania ze Strony Internetowej. Podczas przetwarzania danych HRadar Sp. z o.o. oraz jej spółki zależne zobowiązują się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy oraz standardów bezpieczeństwa i poufności.

HRadar Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji w każdym momencie Strony Internetowej jak również warunków z korzystania z tej strony. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać tych zmian i aktualizacji i musi regularnie odwiedzać tą rubrykę, aby zweryfikować warunki korzystania.

3. Prawo autorskie
Niniejsza strona internetowa, jej układ (struktura) oraz projekt graficzny, stanowią wyłączną własność HRadar Sp. z o.o. i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Kopiowanie elementów strony Pokies, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na tej stronie, w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach www, w publikacjach elektronicznych lub innych, jest dozwolone tylko za uprzednią zgodą Właściciela strony. Użytkownik może korzystać z tych informacji i materiałów, jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wraz z późniejszymi zmianami.

4. Wyłączenie odpowiedzialności
Treści zamieszczone w materiałach zawartych na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakterinformacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.
Informacja handlowa zamieszczona na niniejszej stronie nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży usług lub produktów..
Mimo dołożenia należytej staranności, aby zapewnić aktualne i rzetelne informacje, może istnieć ryzyko pewnych nieścisłości, w związku z czym ani HRadar Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność i aktualność informacji zawartych na Stronie Internetowej.
HRadar Sp. z o.o. nie przyjmują na siebie odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, powstałą w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej.
W przypadku znalezienia na innej stronie www w sieci Internet tekstów lub ich fragmentów skopiowanych ze strony www.hresearch.pl, bądź też podejrzenia o złamaniu prawa autorskiego należącego do HRadar Sp. z o.o. prosimy o przesłanie informacji na adres: info@hresearch.pl

5. Prawo właściwe
Korzystanie ze Strony Internetowej podlega prawu polskiemu. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów ze Strony Internetowej i ich dalszej eksploatacji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby HRadar Sp. z o.o.